Podmienky používania

Podmienky využívania portálu vekslak.sk

1. Portál vekslak.sk je prevádzkovaný spoločnosťou Bitsmart s.r.o., Komenského 664/3, 95618 Bošany, IČO: 51726009, DIČ: 2120762336, IČ DPH: SK2120762336, ďalej v texte ako “prevádzkovateľ”

2. Portál umožňuje zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku či výrobkov súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej v texte len “užívateľov”. Užívatelia nesmú svoje ponuky inzerovať opakovane, to znamená, že nesmú pridávať rovnakú položku do viacerých kategórií, či pridávať rovnakú položku kým pôvodný inzerát je stále v platnosti. Využívanie portálu vekslak.sk je bezplatné, môžu sa však na stránke zobrazovať užívateľom reklamy.

Na portáli vekslak.sk je zakázané inzerovať a používať:

  • nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok),
  • orámovanie obrázkov;
  • ponuky práce s poplatkom vopred;
  • kopírovanie CD, DVD, Blu-Ray a pod.;
  • opakované ponuky stále toho istého tovaru;
  • doklady a technické preukazy, či iné upravené listiny;
  • lieky na predpis;
  • cigarety, e-cigarety, tabak a alkohol;

Striktne zakázané je inzerovať akýkoľvek nelegálny tovar či službu ako napríklad detstkú pornografiu, drogy, zbrane a podobne. V tomto prípade bude užívateľ bezodkladne nahlásený príslušným úradom!

Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:


názov a predmet firmy
minimálne požiadavky na žiadateľa
predmet práce a finančné ohodnotenie

3. Služby portálu vekslak.sk sú užívateľom poskytované bezplatne vo všetkých kategóriach v základnej funkcionalite. Spoplatnené môžu byť niektoré doplnkové či nadštandardné funkcie, ktoré sú dobrovoľné – napríklad označenie inzerátu ako prémiového. Užívateľ si môže nakúpiť kredity do svojho účtu alebo platiť za tieto služby jednotlivo. Nakúpené kredity nemajú obmedzenie platnosti a nedajú sa preplatiť späť na peniaze - je potrebné ich minúť za služby portálu.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyžiadať vykonanie nevyhnutných zmien v inzeráte, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo podmienkami portálu vekslak.sk a to bez nároku na náhradu v prípade, že daný inzerát využíval niektorú z platených funkcií.

5. Prevádzkovateľ má právo vymazať alebo presunúť inzerát v prípade, že daná ponuka je vložená do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu.

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 90 dní. Po uplynutí tejto doby bude inzerát vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri jeho vkladaní uviedol, vrátane fotografií.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám prostredníctvom svojho prihlasovacieho mena a hesla v zákazníckej administrácii. 

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za inzerovaný tovar či službu, t.j. za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie a pod.

9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. 

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov na portáli vekslak.sk a taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu vekslak.sk užívateľmi či tretími osobami. 

11. Užívateľ zodpovedá za to, že obsahom inzerátu(vrátane fotografií) nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany inzerenta nezodpovedá. 

12. Za obsah inzerátu zodpovedá užívateľ, ktorý je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy. 

13. V prípade, že užívateľ pripojí k inzerátu fotografie, udeľuje okamžikom vloženia inzerátu na portál prevádzkovateľovi bezodplatnú a bezvýhradnú licenciu k použitiu fotografií, a to na dobu zverejnenia inzerátu na portáli vekslak.sk a k spôsobom použitia v súlade so zameraním serveru.

14. Užívateľ nesmie k inzerátu pripájať fotografie z inzerátov iných predajcov.

15. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu portálu vekslak.sk venuje s vynaložením maximálneho úsilia tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní portálu vekslak.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. 

16. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez predchádzajúceho oznámenia služby portálu vekslak.sk upravovať alebo inovovať. 

17. Na zobrazovanie reklám návštevníkom využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. 

18. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 


Spracovanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom č . 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov.

2. Na účely využívania portálu užívateľmi, najmä vkladanie inzerátov a sprostredkovanie kontaktu medzi inzerentom a záujemcom, je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje užívateľov alebo osobné údaje poskytnuté či zadané užívateľom pri využívaní portálu

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej užívatelia využívajú služby portálu.

4. V konkrétnych prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov. 

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré portál ponúka. 

6. Všetky informácie o vkladaných inzerátoch, emailoch, telefónoch sú po 365 dňoch od vloženia ponuky vymazané. Platobné údaje a faktúry sú archivované po dobu troch rokov.